ఎస్.కే నాగురుభి ముద్దపప్పు ఆవకాయ

First post: Mar 22, 2017
ఇది నా మనసు, నా మనసులో  ఎగసే వలపు కెరటాలు భగ్న సెగలు అన్నీ నీ వల్లే... క్షణం ఆనందపడతాను మరుక్షణం కలవరపడిపోతాను నా పలవరింతలు కలవరింతలు నీతో మొదలై నీ దగ్గరే ఆగపోతాయి. నువ్వు నాకు మనసంతా దగ్గర మరు జన్మంత దూరం.. 

CaringBridge is a nonprofit social network dedicated to helping family and friends communicate with and support loved ones during a health journey. Learn more about CaringBridge.

To interact with ఎస్.కే’s website, sign in or register today.

By registering with CaringBridge, you will join over 300,000 people a day who are supporting friends and family members.

Sign In Or Register
SVG_Icons_Back_To_Top
Top